HOTĂRÂRE

Nr. 37 din 30.03.2012

privind modificarea statelor de funcţii ale unor servicii publice de interes judeţean

 

             Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean, aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Neamţ nr.252/2011,  ale Ordinului minstrului sănătăţii nr.1.470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr. 3.054/2012 a domnului Vasile Pruteanu,  preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 4.543/2012 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, nr. 496/2012 a Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman, nr.39/2012 a Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Oşlobeni şi nr. 5.259 şi 5.847/2012 ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;

            Văzând raportul de specialitate comun nr. 3.054/2012 al Direcţiei Generale Buget, Finanţe şi al Biroului Resurse Umane,  precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

            În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:Se aprobă modificarea statului de funcţii al Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Oşlobeni, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 122/2010- anexa nr. 3b, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul transformării unui post de asistent medical, studii postliceale, poziţia nr.9 din cadrul Biroului de Îngrijire şi Asistenţă , în asistent medical principal, studii postliceale.

Art.2: Se aprobă modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.68/2011- anexa nr. 2, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

a)unpost de economist, studii superioare, grad II, poz.nr.3 de la Biroul Achiziţii Publice, nr.crt.II.6. se transformă în economist, studii superioare, grad I;

b) un post de kinetoterapeut, studii superioare, poz.nr.23 de la Secţia Reumatologie, nr. crt. XIII se transformă în kinetoterapeut principal, studii superioare;

 c)unpost de asistent medical debutant, studii postliceale, poziţia nr. 2 de la Laboratorul Explorări Funcţionale, nr.crt.XLIII, se transformă în asistent medical, studii postliceale;

 d)unpost de fizician, studii superioare, poziţia nr. 36 de la Laboratorul de Radiologie şi Imagistică Medicală, nr.crt.XLIV, se transformă în fizician specialist, studii superioare;

 e)unpost de asistent medical debutant, studii postliceale, poziţia nr. 25 de la Farmacia de Spital, nr.crt.XLVI, se transformă în asistent medical, studii postliceale.

Art.3:Se aprobă modificarea statului de funcţii al Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 34/2010- anexa nr. 6b, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul transformării unui post de educator, studii superioare, poziţia nr.4, în educator principal, studii superioare.

Art.4: Se aprobă modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.34/2010- anexa nr.1b1), cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

a) poziţiile nr. 17 şi 18 –funcţiile de consilier, clasa I, grad profesional principal se transformă în consilier, clasa I, grad profesional superior;

b)   poziţiile nr. 56, 57 şi 58 – funcţiile de inspector, clasa I, grad profesional asistent se transformă în inspector, clasa I, grad profesional principal;

c)   poziţia nr.656 – funcţia de inspector clasa I, grad profesional principal se transformă în inspector, clasa I, grad profesional superior;

d)   poziţia nr.657 – funcţia de inspector clasa I, grad profesional asistent se transformă în inspector, clasa I, grad profesional principal;

e)   poziţia nr. 723 – funcţia de inspector clasa I, grad profesional principal se transformă în inspector, clasa I, grad profesional superior.

Art.5: Modificările prevăzute la art.1-4 sunt valabile sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.6: Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 aprilie 2012.

      Art.7: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului  Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

 

    Contrasemnează

                                                                              SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                               Cristina MITITELU