HOTĂRÂRE
Nr. 37 din 29.03.2013
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 164/2012 privind stabilirea taxelor, tarifelor şi amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, valabile pentru anul fiscal 2013

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 1089/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 1089/2013 al Direcţiei generale buget- finanţe şi al Structurii Arhitectului Şef, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.3, lit.”c” si ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE :

Art.1: Se aprobă modificarea şi completarea pct.I şi pct.III ale anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 164/2012 – „Taxe ce se percep pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în domeniul construcţiilor din competenţa de autorizare a Consiliului Judeţean Neamţ”, în forma prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: La pct.IV, alin.(6) din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 164/2012, sintagma 3 zile se va înlocui cu sintagma 3 zile lucrătoare pentru emiterea în regim de urgenţă a certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire.
Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor si instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

Contrasemnează
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 37.PDF