ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                          

HOTĂRÂRE

Nr. 37 din  31 martie 2014

privind modificarea bugetului Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ pe anul 2014

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 3528/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor nr. 6111 şi 6120/2014 ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 3528/2014 al Direcţiei generale buget, finanţe, Hotărârile Consiliului de administraţie al  Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ nr. 5 şi 7/2014, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Bugetul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, valabil pe anul 2014, astfel cum a fost acesta aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 17 /2014, se modifică după cum urmează:

a.                      se diminuează Secţiunea de funcţionare, titlul 20 ”Bunuri şi servicii”, art. 20.01 ”Bunuri şi servicii”, alin.20.01.30 ”Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare”, cu suma de 520 mii lei;

b.                      se majorează Secţiunea de dezvoltare, cheltuieli de capital, titlul 71 ”Active nefinanciare”, art.71.01 ”Active fixe”, la alin. 71.01.01 ”Construcţii”, cu suma de 70 mii lei, pentru documentaţii tehnico-economice aferente obiectivului de investiţii ”Instalare ascensor de marfă şi persoane la Pavilionul Serviciului de Medicină Legală” şi la alin. 71.01.02 ”Maşini, echipamente şi mijloace de transport”, cu suma de 450 mii lei, pentru computer tomograf.

Art.2: În mod corespunzător, se modifică anexele nr. 2 şi 3  la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 17 /2014 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2014.

Art.3: Direcţia generală buget, finanţe şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ vor lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

                                    Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU