ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 37 din  25 februarie 2016

privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Companiei Judeţene APASERV S.A. Neamţ

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere dispoziţiile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.3758/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.3758/2016 al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale,  precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

        Luând act de dezbaterile şi amendamentul formulat în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91,  alin. (1) lit. a), alin.(2), lit.d) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se acordă un mandat special reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Companiei Judeţene APASERV S.A. Neamţ pentru limitarea nivelului indemnizaţiei de şedinţă de care beneficiază urmare încheierii contractului de reprezentare prevăzut de Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 75/2012 privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor ale agenţilor economici de interes judeţean, cu completările şi modificările ulterioare, la suma de 1.000 lei net, începând cu data de 01.03.2016.

(2) Reprezentanţii Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Companiei Judeţene APASERV S.A. Neamţ au dreptul să primească o singură indemnizaţie de şedinţă   într-o lună, indiferent de numărul de şedinţe organizate.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice prevedere contrară.

Art.3: Direcţia juridică şi relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun în vederea încheierii actelor adiţionale la contractele de reprezentare menţionate la art. 1.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, precum şi agenţilor economici vizaţi prin intermediul Serviciului relaţia cu consilierii judeţeni, monitorul oficial al judeţului şi gestionarea documentelor.

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU