HOTĂRÂRE

Nr. 38 din 28.03.2011

 

privind aprobarea unei solicitări de transmitere a unor terenuri în proprietatea Judeţului Neamţ

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr.3039/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 3039/2011 al Direcţiei Juridice şi al Direcţiei Generale Programe şi Dezvoltare Rurală, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1(1) Se aprobă solicitarea de transmitere în domeniul public al Judeţului Neamţ şi în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, a unui teren în suprafaţă de 129,3 mp, precum şi a terenului aferent spaţiului situat în Municipiul Piatra-Neamţ Aleea Ulmilor, bloc A2, sc. C, ap. 73,(cotă parte indiviză), aflate în domeniul public al Municipiului Piatra-Neamţ şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamţ, în scopul extinderii filialei Bibliotecii Judeţene ”G.T. Kirileanu”, aflată în respectiva locaţie.

(2) Amplasamentul terenurilor de la alin.1)  este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

                                                     CONTRASEMNEAZĂ

                        SECRETARUL  JUDEŢULUI

                             Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR