HOTĂRÂRE
Nr.38 din 29.03.2013
privind desemnarea unor consilieri judeţeni ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică;
Examinând expunerea de motive nr. 2.915/2013 a domnului Gabriel-Lucian Vişan, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate nr. 2.915/2013 al Serviciului juridic contencios, relaţii publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi rezultatul votului secret consemnat în procesul-verbal nr. 3829/2013;
În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se revocă, din calitatea de membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ, consilierii judeţeni desemnaţi conform art.1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 76/2012 privind desemnarea unor consilieri judeţeni ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.2: Se desemnează, ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ, următorii consilieri judeţeni:
– Bourceanu Adrian;
– Murariu Vasile;
– Pintilie Mircea;
– Pruteanu Vasile;
– Şerban Ciprian-Constantin;
– Şerban Iulia.
Art.3: În mod corespunzător, se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 115/2012 privind validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ, în sensul validării consilierilor judeţeni desemnaţi potrivit art. 2.
Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.
PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU