ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                  

HOTĂRÂRE

Nr.  38  din  31  martie 2014

privind asocierea Judeţului Neamţ cu Fundaţia de Îngrijiri Comunitare

 Piatra-Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 3.864/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 101/2013 a Fundaţiei de Îngrijiri Comunitare Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 3.864/2014 al Direcţiei generale buget finanţe şi al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(5), lit.”a”, pct.2, alin. (6) lit. ”a” şi  ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Fundaţia de Îngrijiri Comunitare Piatra-Neamţ, în vederea finanţării unor activităţi de interes judeţean, respectiv acordarea de servicii de îngrijire socio-medicale persoanelor vârstnice aflate în dificultate.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării acţiunilor de interes judeţean de la alin.(1), în cuantum de 5.000 lei/lună, începând cu data de 01.04.2014, până la data de 31.12.2014.

(3) Se aprobă acordul de asociere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică, relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

 (2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

 

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

                                                                     CONTRASEMNEAZĂ:

                                        SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                          Daniela SOROCEANU  

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 38.PDF