ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 38 din 19 martie 2015

privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “URBTRANS”

      

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, ale Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, şi ale Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”URBTRANS”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.118/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 2797/2015 a domnului Dan Manoliu, vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț, întocmită la solicitarea nr. 135/2015 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS”;

Văzând raportul de specialitate nr. 2797/2015 al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, Hotărârea Consiliului Local al municipiului Piatra Neamț nr. 8/2011, rectificată prin Hotărârea nr. 260/2014, Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS” nr. 11/2014, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 11, alin. (1) şi (2), art.91, alin.5, lit.a), pct. 13 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

  HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1:  Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 118/2007 privind aprobarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS”, cu modificările şi completările ulterioare, conform Actului Adiţional prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 118/2007 privind aprobarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS”, cu modificările şi completările ulterioare, conform Actului Adiţional prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se acordă un mandat special domnului Constantin-Cristian TAPALAGĂ, reprezentantul Consiliului Judeţean Neamţ în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS”, să voteze în favoarea adoptării Actelor Adiţionale la Actul Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS”, în forma aprobată potrivit art.1 şi 2 din prezenta hotărâre.

Art.4: Se împuterniceşte reprezentantul Consiliului Judeţean Neamţ în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS”, domnul Constantin-Cristian Tapalagă, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Judeţean Neamţ, Actele Adiţionale prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.

           Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

           

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEŢULUI

 Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 38.PDF