ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 38 din  25 februarie 2016

privind aprobarea unei asocieri cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ şi Fundaţia „Hope and Homes for Children” România

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Strategiei judeţene în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 221/2013;

Examinând expunerea de motive nr.2.764/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 7.120/2016 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 2.764/2016 al Direcţiei Juridice şi Relaţii Internaţionale, Direcţiei Generale Buget Finanţe, Serviciului Patrimoniu şi Serviciul Resurse Umane, procesul- verbal al şedinţei Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ din data de 16.12.2015, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit.„a”, pct.2, alin.(6) lit.”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ şi Fundaţia „Hope and Homes for Children” România, în vederea realizării unui proiect de interes public judeţean, respectiv „Închiderea Centrului de plasament din cadrul Complexului de servicii„Elena Doamna” Piatra Neamţ”.

    (2) Se aprobă Convenţia de asociere dintre Judeţul Neamţ, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ şi Fundaţia „Hope and Homes for Children” România, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget, finanţe, Serviciul Resurse Umane şi Serviciul Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică şi relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea convenţiei de asociere.

Art.3:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului relaţia cu consilierii judeţeni, monitorul oficial al judeţului şi gestionarea documentelor.

 

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

 

Daniela SOROCEANU