HOTĂRÂRE

Nr. 39 din 26.02.2010

privind asocierea Judeţului Neamţ cu Sport Club

Municipal-Petrotub Roman

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă;

 Examinând expunerea de motive nr. 14.859/2010 a domnului Vasile Pruteanu, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza solicitării nr. 61/2009 a Sport Club Municipal – Petrotub Roman;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 14.859/2010 al Direcției juridice și Direcției generale buget, finanțe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispozițiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, și Sport Club Municipal – Petrotub Roman, în vederea finanțării și realizării în comun a unor activități de interes județean.

(2) Se aprobă contribuția financiară a Județului Neamț, în vederea realizării activităţilor de interes județean prevăzute la alin.1 în cuantum de 10.000 lei/lună, începând cu data de 01.03.2010 până la 31.12.2010.

(3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Județul Neamț și Sport Club Municipal – Petrotub Roman, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere până la data de 01.03.2010.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului Secretariat.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

CONTRASEMNEAZĂ

           SECRETARUL JUDEŢULUI

        Mihaela IGNATOVICI- LAZAR