HOTĂRÂRE

        Nr. 39 din  28.03.2011

privind aprobarea solicitării transmiterii unui teren aflat în domeniul public al statului,

 din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor ”ROMSILVA” – Direcţia Silvică Neamţ în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 2.818/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 3.869/2011 a Instituţiei Prefectului-Judeţul Neamţ şi a adresei nr. 1.508.136/2011 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”Petrodava” al judeţului Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 2.818/2011 al Direcţiei juridice şi al Direcţiei generale programe şi dezvoltare rurală, Hotărârea nr. 5/2009 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

H O T Ă R ĂŞT E:

 

Art.1: Se aprobă solicitarea transmiterii unui teren în suprafaţă totală de 159.443 m.p., având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor ”ROMSILVA” – Direcţia Silvică Neamţ, în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea realizării obiectivului de investiţii ”Protecţie şi consolidare infrastructură, calibrare albie şi apărări de maluri pod b.a. pe DJ 207C peste Siret km 6+075 localitatea Ion Creangă”.

Art.2: Direcţia juridică şi Direcţia generală programe şi dezvoltare rurală vor urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR