HOTĂRÂRE

                                               Nr. 39 din 30.03.2012

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a

Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare” Neamţ

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

           Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 118/ 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr. 3.070/2012 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judetean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 48/2012 a Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare” Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 3.070/2012 al Biroului resurse umane, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. c şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare” Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă, în mod corespunzător, Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 117/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare” Neamţ.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor, instituţiilor şi autorităţilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

     Contrasemnează:

                                                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                              Cristina MITITELU