HOTĂRÂRE
Nr.39 din 29.03.2013
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMŢ

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Actului constitutiv şi ale Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara ECONEAMŢ, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 75/2008;
Examinând expunerea de motive nr. 2176/2013 a domnului Gabriel-Lucian Vişan, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate nr. 2176/2013 al Serviciului Juridic Contencios, Relaţii Publice, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi rezultatul votului secret consemnat în procesul-verbal nr. 3830/2013;
În temeiul dispoziţiilor art. 13, art. 92 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se desemnează domnul Vişan Gabriel-Lucian ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMŢ.
Art.2: Se împuterniceşte persoana desemnată la art.1 să îndeplinească procedurile legale de semnare a actului adiţional de modificare a documentelor statutare ale Asociaţiei.
Art.3: În mod corespunzător, se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 75/2008 privind participarea Judeţului Neamţ la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMŢ şi se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 103/2012 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMŢ”.
Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU