ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 39 din 19 martie 2015

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

                Având în vedere prevederile Contractului de administrare a Parcului Național Ceahlău nr. 5218/13792/2014 încheiat cu Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice;

Examinând expunerea de motive nr. 2839/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor nr.100 și nr.106/2015 ale Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 2839/2015 al Direcţiei generale buget finanţe şi al Biroului resurse umane, precum şi  rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit. ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă organigrama și statul de funcții ale aparatului de specialitate al Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:(1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 01 aprilie 2015, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă, în mod corespunzător, anexele nr.6a¹ și 6b¹, la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 124/2013 privind aprobarea organigramelor şi statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ şi al unor instituţii şi servicii publice de interes judeţean, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3: Direcţia de Administrare a Parcului Național Ceahlău, Direcţia generală buget finanţe şi Biroul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 39.PDF