ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                      

HOTĂRÂRE

Nr.  4  din 22.01.2010

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 103/2007 privind participarea judeţului Neamţ la constituirea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”

 

Consiliul Județean Neamț

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice;

Examinand expunerea de motive nr. 89/2010 a domnului Vasile Pruteanu, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza solicitării domnului Neculai Puşcaşu;

Văzând raportul de specialitate nr. 89/2010 al Direcţiei juridice, precum şi raportul de avizare al comisiei administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;

În temeiul dispozițiilor art. 13 alin. (1), art. 91 alin.(5) lit.”a” pct. 13, precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1: Se modifică art. 4 al Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 103/2007 privind participarea judeţului Neamţ la constituirea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul desemnării domnului Florin Andronache ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”.

Art. 2: Secretarul județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților și persoanelor interesate, prin intermediul serviciului secretariat.

 

PREȘEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

                SECRETARUL JUDEȚULUI

                     Mihaela IGNATOVICI-LAZĂR