ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                                       

HOTĂRÂRE

Nr. 4 din 30 ianuarie 2014

pentru modificarea statului de funcţii al Centrului de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni

 

             Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean, aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Neamţ nr.252/2011;

 Examinând expunerea de motive nr. 409/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 5.298/2013 a Centrului de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni;

            Văzând raportul de specialitate comun nr. 409/2014 al Direcţiei Generale Buget, Finanţe şi al Biroului Resurse Umane,  precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din timpul ședinței plenului;

            În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:  Se aprobă modificarea statului de funcţii al Centrului de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.34/2010- anexa nr. 4b, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Modificările prevăzute la art.1 sunt valabile sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.3: Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 februarie 2014.

       Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului  Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

    Contrasemnează

                                                                                                                                SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                               Daniela SOROCEANU

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 4.PDF