HOTĂRÂRE

Nr. 40 din 26.02.2010

 

privind asocierea Județului Neamț cu Handbal Club-Feminin Piatra-Neamţ

 

 Consiliul Județean Neamț;

 Având în vedere prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă;

Examinând expunerea de motive nr. 1196/2010 a domnului Vasile Pruteanu, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza solicitării Handbal Club-Feminin Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 1196/2010 al Direcției juridice și Direcției generale buget, finanțe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispozițiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Județul Neamț și Handbal Club-Feminin Piatra-Neamţ, în vederea finanțării și realizării în comun a unor activități de interes județean.

(2) Se aprobă contribuția financiară a Județului Neamț în cuantum de 6.000 lei/lună, începând cu data de 01.03.2010 până la 31.12.2010.

(3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Județul Neamț și Handbal Club-Feminin Piatra-Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere până la data de 01.03.2010.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului Secretariat.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

                                                        CONTRASEMNEAZĂ

                                 SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                    Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR