HOTĂRÂRE

        Nr. 40 din  28.03.2011

privind emiterea acordului pentru închirierea unui spaţiu din domeniul public

 al Judeţului Neamţ

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al judeţelor şi în administrarea consiliilor judeţene respective, ale Ordonanţei Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local şi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 66/2003 privind transmiterea unor imobile în folosinţă gratuită Spitalului judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 2.552/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 5.380/2011 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ şi a Hotărârii Comitetului Director Interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ nr. 15/2011;

            Văzând raportul de specialitate comun nr. 2.552/2011 al Direcţiei generale programe şi dezvoltare rurală şi Direcţiei generale buget- finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 , alin. (4) lit. „a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se emite acordul privind închirierea, pe o perioadă de 5 ani,  de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, a unui spaţiu proprietate publică a Judeţului Neamţ situat în municipiul Piatra-Neamt, b-dul Traian, nr.1-3, judeţul Neamţ,  în vederea amplasării unui bancomat (ATM).

 (2) Datele de identificare ale spaţiului de la alin. (1) sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 (3) Prezentul acord se emite numai sub condiţia obţinerii de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ a tuturor acordurilor şi avizelor prevăzute de actele normative în vigoare în vederea încheierii contractului de închiriere a spaţiului de la alin. (1), în caz contrar considerându-se că acordul nu a fost emis.

Art.2: (1) Chiria datorată va fi stabilită de către Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, în baza unui raport de evaluare întocmit de un evaluator atestat ANEVAR.

(2) Din sumele obţinute cu titlu de chirie, o cotă de 30% va fi reţinută de Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, restul de 70% urmând a fi virată Consiliului Judeţean Neamţ.

            Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR