HOTĂRÂRE

Nr.40 din 30.03.2012

privind luarea unor măsuri referitoare la unele bunuri aferente obiectivului

”Dezvoltarea infrastructurii turistice din zona montană înaltă-Masivul Ceahlău”

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile Codului Civil şi ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare ;

 Examinând expunerea de motive nr. 2.133/2012 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

 Văzând raportul de specialitate comun nr. 2.133/2012 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană, adresa nr. 27/2012 a Serviciului Public Salvamont Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

 În temeiul prevederilor art. 91 alin.(1) lit.”c ”şi alin.(4), lit.”a”, precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1(1) Se aprobă înscrierea bunurilor aferente obiectivului ”Dezvoltarea infrastructurii turistice din zona montană înaltă-Masivul Ceahlău” în Lista- inventar care cuprinde bunurile ce alcătuiesc domeniul public al Judeţului Neamţ.

                    (2) Datele de identificare ale bunurilor de la alin.(1) sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă darea în administrare a bunurilor prevăzute la art.1 către Serviciul Public Salvamont Neamţ, pe perioada existenţei acestui serviciu.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

                        Contrasemnează:

                                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                        Cristina MITITELU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 40.PDF