Nr. 40 din 29.03.2013
privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului
Bibliotecii Judeţene ”G.T. Kirileanu” Neamţ

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr.1.131/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judetean Neamţ, întocmită în baza procesului verbal final nr. 1.131/2013 al comisiei de evaluare finală a managementului Bibliotecii Judeţene ”G.T. Kirileanu” Neamţ;
Văzând raportul de specialitate nr. 1.131/2013 al Biroului resurse umane, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Aprobă rezultatul final al evaluării managementului Bibliotecii Judeţene ”G.T. Kirileanu” Neamţ, notat cu 10.00, realizat de către domnul director-manager Constantin Bostan.
Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

Contrasemnează
SECRETARUL JUDEȚULUI
Cristina MITITELU