ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                     

HOTĂRÂRE

Nr.  40  din  31  martie 2014

privind aprobarea unei asocieri cu Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu”

Piatra-Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 2.338/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor nr. 182, 1.038 şi 1.074/2014 a Colegiului Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 2.338/2014 al Direcţiei generale buget finanţe şi al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.5, lit.”a”, pct.1 şi  alin.(6) lit. ”a” şi  ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ, în vederea finanţării unor activităţi de interes judeţean, respectiv organizarea Concursului Naţional de Referate şi Comunicări Ştiinţifice „Ştefan Procopiu”, ce se va desfăşura în perioada 11-12 aprilie 2014.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în cuantum de 3.000 lei, în vederea realizării obiectivului de interes public de la alin.(1).

 (3) Se aprobă acordul de asociere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică, relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

 (2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

 

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

                                                                     CONTRASEMNEAZĂ:

 

                                        SECRETARUL  JUDEŢULUI

 

                                             Daniela SOROCEANU  

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 40.PDF