ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 40 din 19 martie 2015

privind modificarea organigramei și statului de funcţii ale aparatului de specialitate al

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 4.044/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 5.521 și 10.227/2015 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 4.044/2015 al Direcţiei generale buget finanţe şi al Biroului resurse umane, Hotărârea nr. 47/2015 a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, precum şi  rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit. ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, conform anexelor nr.1 și 2.1 – 2.6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:(1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 01 aprilie 2015, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

(2) Prin excepție de la dispozițiile alin.1, prevederile referitoare la suplimentarea numărului de posturi vor intra în vigoare la data obținerii avizului consultativ al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

(3) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică, în mod corespunzător, anexele nr.1 și 2.1, 2.3 – 2.7 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 186/2014 pentru aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț.

Art.3: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, Direcţia generală buget finanţe şi Biroul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 40.PDF