HOTĂRÂRE

Nr. 41 din 26.02.2010

privind aprobarea unui acord de asociere cu unele localități din județul Neamț în vederea asigurării unor servicii medicale şi sociale

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanătății, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 412/2003 pentru aprobarea normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-sociale;

Examinând expunerea de motive nr.1365/2010 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării primarului Comunei Ceahlău nr. 389/2010;

   Văzând raportul de specialitate comun nr.1365/2010 al Direcției juridice și al Direcției generale buget-finanțe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   În temeiul dispozitiilor art. 91, alin.6, lit.”a” și lit.”c” şi ale art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Județului Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, cu Orașul Bicaz și Comunele Bicazu Ardelean, Ceahlău, Farcașa, Grințieș, Hangu, Poiana Teiului, Tarcău şi Tașca, prin consiliile locale respective, în scopul asigurării funcționării Unității de asistență medico-socială Ceahlău, instituție publică specializată în acordarea de servicii de îngrijire, servicii medicale, precum și servicii sociale persoanelor cu nevoi medico- sociale din județul Neamț.

(2) Se aprobă contribuția financiară a județului Neamț, în vederea finanțării unității medico-sociale prevăzută la alin. (1), în cuantum de 200.000 lei, pentru perioada 01.03.2010 – 31.12.2010.

 (3) Se aprobă acordul de asociere prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere până la data de 01.03.2010.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului Secretariat.

 

PREŞEDINTE

                    Vasile PRUTEANU                    

                                                                     

    CONTRASEMNEAZĂ

   SECRETARUL JUDEŢULUI

   Mihaela IGNATOVICI-LAZĂR