HOTĂRÂRE

Nr. 41 din 28.03.2011

privind organizarea Festivalului de artă populară ”LADA CU ZESTRE”

– ediţia a VI-a

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 2.789/2011 a domnului Vasile Pruteanu, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 2.789/2011 al Direcţiei generale programe şi dezvoltare rurală şi al Direcției generale buget, finanțe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:  (1) Se aprobă organizarea, de către Consiliul Judeţean Neamţ, în perioada 27-29 mai 2011, în municipiul Piatra-Neamţ, a Festivalului de artă populară ”LADA CU ZESTRE”- ediţia a VI-a.

(2) Se aprobă finanţarea acţiunii de la alin. (1) cu suma de 50.000 lei, prevăzută în bugetul judeţului, ce va fi destinată realizării materialelor promoţionale (design şi tipărire), acoperirii cheltuielilor cu cazarea participanţilor şi invitaţilor şi de protocol (masă şi alte cheltuieli pentru desfăşurarea manifestării), precum şi acoperirii cheltuielilor legate de acordarea de premii, diplome şi plachete.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

                                           

Contrasemnează

                                                                          SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                             Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR