ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                      

HOTĂRÂRE

Nr. 41 din 31 martie 2014

privind aprobarea unei asocieri cu Colegiul Naţional de Informatică

Piatra-Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 3.143/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 452/2014 a Colegiului Naţional de Informatică Piatra Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 3.143/2014 al Direcţiei generale buget finanţe şi al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.5, lit.”a”, pct.1 şi alin.(6) lit. ”a” şi  ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ, în vederea finanţării unei acţiuni de interes judeţean, respectiv participarea trupei de teatru Chouette la Festivalul Internaţional de Teatru Liceal Francofon de la Florenţa, Italia, în perioada 7-12 aprilie 2014.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în cuantum de 15.000 lei, în vederea realizării obiectivului de interes public de la alin.(1).

 (3) Se aprobă acordul de asociere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică, relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

 (2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU