ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 41 din 14 martie 2016

privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în Adunarea Generală a Acţionarilor Companiei Judeţene APASERV S.A.

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

Examinând expunerea de motive nr. 5.123/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile şi amendamentul formulat  în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

   În temeiul dispozitiilor art.17, art.91, alin.(2), lit.„d” şi ale art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se acordă mandat special reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în Adunarea Generală a Acţionarilor Companiei Judeţene APASERV S.A. ca să efectueze, în regim de urgenţă, o analiză a cauzelor care au determinat gestionarea defectuoasă a avariei produse la sistemul de alimentare cu apă potabilă a municipiului Piatra Neamţ în intervalul 9-13 martie 2016 şi să dispună măsurile ce se impun.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri agentului economic, autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU