HOTĂRÂRE

        Nr. 42 din  28.03.2011

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.64/2007

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

          Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 2760/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 488/2011 a Protopopiatului Piatra-Neamţ;

          Văzând raportul de specialitate comun nr. 2760/2011 al Direcţiei generale programe şi dezvoltare rurală şi Direcţiei juridice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 97  şi ale art.124  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică art.2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.64/2007 privind darea în folosinţă gratuită a unui teren din patrimoniul Judeţului Neamţ către Protopopiatul Piatra-Neamţ, acesta urmând a avea următorul conţinut:

” Se aprobă darea în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiilor, către Protopopiatul Piatra-Neamţ, în vederea construirii unui nou sediu, a suprafeţei de teren prevăzută la art.1”.

          Art.2: (1) Direcţia generală programe şi dezvoltare rurală şi Direcţia juridică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR