HOTĂRÂRE

Nr. 42 din 30.03.2012

privind aprobarea unei asocieri cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ în vederea realizării unei acţiuni de interes public judeţean

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 3.276/2012 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ nr. 2.637/2012;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 3.276/2012 al Direcţiei generale buget, finanţe şi Serviciului juridic contencios, relaţii publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, în vederea organizării etapei naţionale a olimpiadei şcolare la disciplinele din aria curriculară ”Tehnologii”, domeniile ”Electric, electrotehnic, electromecanic” şi ”Electronică, automatizări, telecomunicaţii”, ce se va desfăşura în perioada 1-5 aprilie 2012.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în cuantum de 5.000 lei, în vederea realizării obiectivului de interes public de la alin. (1).

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Serviciul juridic, contencios, relaţii publice va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

                      

            Contrasemnează:

                                        SECRETARUL JUDEŢULUI

                                       Cristina MITITELU