HOTĂRÂRE
Nr.42 din 29.03.2013
pentru declararea arealelor identificate în proiectul ”Elaborarea hărţilor de risc natural pentru alunecări de teren pentru zone din judeţul Neamţ expuse acestui fenomen” ca zone de risc natural

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere dispoziţiile Legii nr.575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a V-a – Zone de risc natural, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 447/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de elaborare şi conţinutul hărţilor de risc natural la alunecări de teren şi inundaţii;
Examinând expunerea de motive nr. 2.879/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 2.879/2013 al Structurii Arhitect Şef, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se declară ca zone de risc natural arealele prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 42.PDF