ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                            

HOTĂRÂRE

Nr.  42  din 31  martie 2014

privind aprobarea unei asocieri cu Asociaţia Lucky Dance Roman în vederea realizării unei acţiuni de interes public judeţean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 2811/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 2/2014 a Asociaţiei Lucky Dance Roman;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 2811/2014 al Direcţiei generale buget-finanţe şi Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din  plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Asociaţia Lucky Dance Roman, în vederea organizării Festivalului Naţional de Muzică pentru Copii şi Adolescenţi ”LUCKY KIDS”, ediţia a III-a, care se va desfăşura în perioada 12-13 aprilie 2014, în Municipiul Roman.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în cuantum de 5.000 lei, în vederea realizării obiectivului de interes public de la alin. (1).

 (3) Se aprobă acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Asociaţia Lucky Dance Roman, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică, relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

 Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

 

 

                                                             CONTRASEMNEAZĂ:

                                     SECRETARUL  JUDEŢULUI

                               Daniela SOROCEANU