ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 42 din 19 martie 2015

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare”

 

             Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr. 3225/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 158 și 172/2015 a Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare”;

            Văzând raportul de specialitate comun nr. 3225/2015 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi al Biroului Resurse Umane, Hotărârea nr. 7/2015 a Consiliului de administraţie al Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare”, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

            În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare”, urmând ca acestea să aibă conţinutul prevăzut în  anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 aprilie 2015, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

(2) În mod corespunzător, cu aceeaşi dată, se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 187/2014 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare”.

Art.3: Biroul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ şi conducerea Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare” vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului  Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 42.PDF