HOTĂRÂRE

Nr. 43 din  28.03.2011

privind organizarea concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director al Centrului  pentru Cultură şi Arte           ”Carmen Saeculare”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură;

Examinând expunerea de motive nr. 2.808/2011 a domnului Vasile Pruteanu, președintele Consiliului Judetean Neamt;

Văzând raportul de specialitate nr. 2.808/2011 al Biroului resurse umane, adresa nr.194/2011 a Centrului Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1:  Se aprobă caietul de obiective pentru organizarea concursului de proiecte de management în vederea ocupării funcţiei de director al Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:  Se aprobă regulamentulul de organizare a concursului de proiecte de management în vederea ocupării postului prevăzut la art.(1),  conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

        Art.3: Se constituie comisia de concurs, care va analiza proiectele de management depuse pentru activitatea Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare”, în următoarea componență :

Preşedinte:         Aldo Pellegrini, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

                  Membri:       Oana Gabriela Petrică, director adjunct- Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale;

                         Corina Mihăescu, cercetător ştiinţific I- Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale.

                 Art.4: Se constituie comisia de soluționare a contestațiilor formulate asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea concursului de proiecte de management, în următoarea componență:

Preşedinte:      Mircea Pintilie, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;   

     Membri:          Ciprian Ogrăzeanu, director – Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale;

                                        Elena Gavriluţiu, şef birou- Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale.

Art.5: Secretarul județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor și autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREȘEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

 

    Contrasemnează

                                                                               SECRETARUL JUDEȚULUI

                                                                                                Mihaela IGNATOVICI-LAZĂR