HOTĂRÂRE

Nr. 43 din 30.03.2012

privind aprobarea unei asocieri cu Municipiul Roman în vederea organizării Festivalului Naţional de Muzică pentru Copii şi Adolescenţi ”LUCKY KIDS”, ediţia I

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 3.304/2012 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 5.084/2012 a Primăriei Municipiului Roman;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 5.084/2012 al Direcţiei generale buget-finanţe şi Serviciului juridic, contencios, relaţii publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Municipiul Roman, prin Consiliul Local al Municipiului Roman, în vederea organizării Festivalului Naţional de Muzică pentru Copii şi Adolescenţi ”LUCKY KIDS”, ediţia I, care se va desfăşura în perioada 20-21 aprilie 2012, în Municipiul Roman.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în cuantum de 5.000 lei, în vederea realizării obiectivului de interes public de la alin. (1).

 (3) Se aprobă acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Municipiul Roman, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Serviciul juridic, contencios, relaţii publice va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

                                                             CONTRASEMNEAZĂ:

                                SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                CRISTINA MITITELU