HOTĂRÂRE
Nr. 43 din 29.03.2013
privind soluționarea unei plângeri prealabile

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 1.974/2013 a domnului Culiță Tărâță, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza plângerii prealabile formulate de către domnul Mihai Alexandru, consilier județean;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 1.974/2013 al Direcției generale de dezvoltare judeţeană și al Serviciului juridic contencios, relații publice, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se respinge, ca neîntemeiată, plângerea prealabilă formulată de către domnul Mihai Alexandru împotriva Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 10/2013 privind aprobarea Regulamentului şi Caietului de Sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Neamţ, precum şi a Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 01.05.2013-30.04.2019, întrucât aceasta a fost adoptată cu respectarea competenţelor materiale reglementate de actele normative în materie.
Art.2: Secretarul județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților și persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiță TĂRÂȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL JUDEŢULUI,
Cristina MITITELU