ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                      

HOTĂRÂRE

Nr. 43 din 31 martie 2014

privind aprobarea unei asocieri cu Clubul Sportiv „Biruinţa” Gherăeşti în vederea realizării unei acţiuni de interes public judeţean

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr. 342/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor nr.1, 101 şi 104/2014 ale  Clubului Sportiv „Biruinţa” Gherăeşti;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 342/2014 al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale şi Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ şi Clubul Sportiv „Biruinţa” Gherăeşti, în vederea participării la Campionatele Naţionale de oină – seniori şi juniori, ce se vor desfăşura în perioada 17-21 iulie 2014, respectiv 04-08 august 2014, în judeţul Constanţa.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în cuantum de 10.000 lei, în vederea realizării activităţilor de interes judeţean prevăzute la alin. (1).

(3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Clubul Sportiv „Biruinţa” Gherăeşti, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 (1) Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică, relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

CONTRASEMNEZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU