ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 43  din 19 martie 2015

privind aprobarea costului mediu lunar pe copil pentru contractarea de servicii sociale pe anul 2015

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, ale Hotărârii Guvernului nr.23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, ale Ordonanței nr.68/2003 privind serviciile sociale și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative;

Examinând expunerea de motive nr.2721/2015 a doamnei Emilia Arcan, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.6004/2015 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.2721/2015 al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Hotărârea Colegiului Director nr.45/2015, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit. ”a”, pct.2 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă costul mediu lunar de întreținere pentru contractarea de servicii sociale pentru copii aflați în situații speciale, în cuantum de 1.059 lei/lună/copil.

Art.2: Direcţia Generală Buget Finanţe, precum şi Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU