ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 43 din 23 martie 2016

privind validarea mandatelor unor consilieri judeţeni

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.5984/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 8 şi nr.13/2016 ale Partidului Social Democrat, nr.40/2016 a Partidului Naţional Liberal şi nr.16/2016 a Alianţei Liberalilor şi Democraţilor Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.5984/2016 al Direcţiei Juridice şi Relaţii Internaţionale, precum şi procesul verbal nr. 6048/2016 al Comisiei de validare;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 89, 90 coroborate cu prevederile art. 31 precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Mircea Ciudin.

Art.2: Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Florin Grumezescu.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU