HOTĂRÂRE

Nr. 44 din 26.02.2010

privind aprobarea unei asocieri  cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ în vederea finanțării unei acțiuni de interes public județean

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 1679/2010 a domnului Vasile Pruteanu, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza solicitării Inspectoratul Școlar Județean Neamț  nr.1099/2010;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 1679/2010 al Direcției juridice și Direcției generale buget, finanțe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispozițiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1)Se aprobă asocierea Județului Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, în vederea organizării Festivalului Regional ”Cântă Bucium pe Ceahlău” ce se va desfăşura în perioada 12-14 martie 2010, în municipiul Piatra-Neamţ.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării proiectului, în cuantum de 100.000 lei.

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Județul Neamț și Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere până la data de 01.03.2010.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului Secretariat.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

                        Contrasemnează:

                                                                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                      Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR