HOTĂRÂRE

Nr. 44 din  28.03.2011

privind modificarea organigramelor şi  statelor de funcţii pentru unele  instituţii şi servicii publice de interes judeţean

 

 

             Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, ale Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.467/2010 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale în unităţile sanitare publice din sectorul sanitar şi ale Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

            Examinând expunerea de motive nr. 2.823/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr.4.122/2011 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ şi nr. 56/2011 a Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare”;

            Văzând raportul de specialitate nr. 2.823/2011 al Biroului Resurse Umane,  precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

            În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 159/2010- anexele nr. 1a şi 1b, cu modificările şi completările ulterioare, urmând ca acestea să aibă forma prevăzută în anexele nr. 1a şi 1b care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Prevederile alin.1 vor intra în vigoare începând cu data de 01 aprilie 2011 cu excepţia celor referitoare la comasarea Compartimentului O.R.L. cu Compartimentul Chirurgie Orală şi Maxilo-Facială şi a transformării lor în Secţia O.R.L. care vor intra în vigoare după obţinerea avizului Ministerului Sănătăţii.

Art.2:(1) Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 158/2010- anexele  nr. 1 şi 2, cu modificările şi completările ulterioare, urmând ca acestea să aibă forma prevăzută în anexele nr. 2a şi 2b care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Prevederile alin.1 vor intra în vigoare începând cu data de 01 mai 2011.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor și autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului  Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

 

 

 

 

    Contrasemnează

                                                                              SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                               Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR