HOTĂRÂRE

Nr.44 din 30.03.2012

privind luarea unor măsuri referitoare la un imobil aferent obiectivului de investiţii ”Reabilitare, modernizare şi extindere Centru de Îngrijire şi Asistenţă Roman”

 

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile Codului Civil şi ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare ;

 Examinând expunerea de motive nr. 3.115/2012 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

 Văzând raportul de specialitate comun nr.3.115/2012 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană, adresa nr. 535/2012 a Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

 În temeiul prevederilor art. 91 alin.(1) lit.”c ”şi alin.(4), lit.”a”, precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1(1) Se aprobă înscrierea imobilului ”Corp cazare” aferent obiectivului de investiţii de interes judeţean ”Reabilitare, modernizare şi extindere Centru de Îngrijire şi Asistenţă Roman” în Lista- inventar care cuprinde bunurile ce alcătuiesc domeniul public al Judeţului Neamţ.

                    (2) Datele de identificare ale imobilului de la alin.(1) sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă darea în administrare a imobilului prevăzut la art.1 către Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman, pe perioada existenţei acestei instituţii.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

                   

                         Contrasemnează:

                                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                        Cristina MITITELU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 44.PDF