HOTĂRÂRE
Nr. 44 din 29.03.2013
pentru aprobarea Raportului privind stadiul realizării, în anul 2012, a măsurilor/acţiunilor din Programul de gestionare a calităţii aerului în judeţul Neamţ, pentru perioada 2010- 2014

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător şi ale Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 35/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi punere în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului;
Examinând expunerea de motive nr. 2787/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judetean Neamt, întocmită în baza adresei nr. 1945/2012 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 2787/2013 al Serviciului juridic, contencios, relaţii publice şi al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul prevederilor art. 91, alin.5, lit.”a”, pct.9 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă Raportul privind stadiul realizării, în anul 2012, a măsurilor/acţiunilor din Programul de gestionare a calităţii aerului în judeţul Neamţ, pentru perioada 2010-2014, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

Contrasemnează
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 44.PDF