ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                  

HOTĂRÂRE

Nr.  44  din  31  martie 2014

privind aprobarea unei asocieri cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice Bucureşti în vederea realizării unei acţiuni de interes public judeţean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 4.149/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 651/2014 a Institutului Naţional de Cercetare- Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice Bucureşti;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 4.149/2014 al Direcţiei generale buget finanţe şi al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, adresele nr. 409/2013 şi 41/2014 ale Centrului de Cercetări Biologice ”Stejarul”, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(6) lit. ”a” şi  ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice Bucureşti, prin Centrul de Cercetări Biologice ”Stejarul” Piatra Neamţ, în vederea finanţării unei acţiuni de interes judeţean, respectiv organizarea Conferinţei Internaţionale a Societăţii Europene de Fitochimie cu titlul ”Fitocompuşi utilizabili în Medicină şi Farmacognozie”, ce se va desfăşura în perioada 27-30 aprilie 2014.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în cuantum de 10.000 lei, în vederea realizării obiectivului de interes public de la alin.(1).

 (3) Se aprobă acordul de asociere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică, relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

 (2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

 

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

                                                                        CONTRASEMNEAZĂ:

                                              SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                       Daniela SOROCEANU