ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 44 din 19 martie 2015

privind aprobarea costurilor medii anuale de întreținere pentru copilul aflat în situații speciale pe anul 2015

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, ale Hotărârii Guvernului nr.23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, și ale Hotărârii Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art.129 alin.(1) din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

Examinând expunerea de motive nr.2722/2015 a doamnei Emilia Arcan, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 6000/2015 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.2722/2015 al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Hotărârea Colegiului Director nr.43/2015, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit. ”a”, pct.2 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă costurile medii anuale pentru serviciile sociale destinate protecției și promovării drepturilor copiilor pentru anul 2015, stabilite pe fiecare categorie de serviciu de protecție socială, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia Generală Buget Finanţe, precum şi Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 44.PDF