ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 44 din 23 martie 2016

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 74/2012 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 15 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, modificată şi aprobată prin Legea nr. 673/2002;

Examinând expunerea de motive nr. 6.016/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită urmare renunţării la calitatea de membru al Comisiei pentru industrie, agricultură, servicii publice, comerţ şi turism;

Văzând raportul de specialitate nr.6.016/2016 al Direcţiei Juridice şi Relaţii Internaţionale, precum şi raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 54 coroborate cu cele ale art.98 şi ale art. 97 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1: Se modifică anexa nr.2 – Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 74/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul înlocuirii în componenţa acestei comisii a domnului Andrei Ignat cu domnul Mircea Ciudin.

Art.2: Se modifică anexa nr.3 – Comisia pentru industrie, agricultură, servicii publice, comerţ şi turism  – la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 74/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul înlocuirii în componenţa acestei comisii a domnului Ioan Păcală cu domnul Florin Grumezescu.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU