HOTĂRÂRE

Nr. 45 din 26.02.2010

privind aprobarea asocierii Judeţului Neamţ cu Protopopiatul Roznov

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 1603/2010 a domnului Vasile Pruteanu, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza solicitării Protopopiatului Roznov;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 1603/2010 al Direcției juridice și Direcției generale buget, finanțe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispozițiilor art. 91 alin.(5), lit.”a”, pct.2, alin. (6) lit. ”a” și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, și Protopopiatul Roznov, în vederea finalizării obiectivului – Centrul Social de Urgenţă „Blândul Păstor” din oraşul Roznov.

(2) Se aprobă contribuția financiară a Județului Neamț, în vederea finalizării obiectivului de interes judeţean de la alin.(1), în cuantum de 100.000 lei.

(3) Se aprobă acordul de asociere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere până la data de 01.03.2010.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului Secretariat.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

                                     Contrasemnează:

                                                                                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                                   Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR