HOTĂRÂRE

Nr. 45 din 28.03.2011

privind aprobarea unei asocieri cu Municipiul Piatra-Neamţ în vederea achiziţionării unui serviciu de asistenţă tehnică pentru un proiect de interes judeţean

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5- Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.1- Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe;

Examinând expunerea de motive nr. 2464/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.8757/2011 a Primăriei Municipiului Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 2464/2011 al Direcţiei generale programe şi dezvoltare rurală şi al Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Municipiul Piatra-Neamţ, în vederea achiziţionării unui serviciu de asistenţă tehnică pentru proiectul ”Restaurare şi punere în valoare zona istorică şi culturală Curtea domnească din Piatra-Neamţ –prin reabilitarea, dotarea şi punerea în valoare a siturilor şi clădirilor de patrimoniu: Muzeul de etnografie, Muzeul de artă, Teatrul Tineretului, Turnul Clopotniţă, Ruinele beciului şi Ruinele zidului de incintă ale Curţii domneşti şi muzeul aferent ”.

(2) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Municipiul Piatra-Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   (3) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ în sumă de 70.000 lei.

  Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

           

 

                                   

                 CONTRASEMNEAZĂ

                                                   SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                  Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR