HOTĂRÂRE

Nr. 45 din 30.03.2012

privind participarea Judeţului Neamţ la constituirea

Asociaţiei pentru Dezvoltarea şi Promovarea Turismului Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 2.706/2012 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 2.706/2012 al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană, al Direcţiei generale buget- finanţe şi al Serviciului juridic contencios, relaţii publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1:Se aprobă participarea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, la constituirea Asociaţiei pentru Dezvoltarea şi Promovarea Turismului Neamţ.

Art.2: (1) Se aprobă Actul Constitutiv al Asociaţiei pentru Dezvoltarea şi Promovarea Turismului Neamţ în forma prevăzută în anexa nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă Statutul Asociaţiei pentru Dezvoltarea şi Promovarea Turismului Neamţ în forma prevăzută în anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă participarea Judeţului Neamţ la patrimoniul iniţial al Asociaţiei cu o contribuţie în numerar în valoare de 200 lei.

Art.4: Se aprobă contribuţia Judeţului Neamţ la veniturile Asociaţiei pentru Dezvoltarea şi Promovarea Turismului Neamţ în sumă de 5.000 lei/an, reprezentând cotizaţie, care va fi alocată din bugetul judeţului, începând cu anul 2012.

Art.5: Se desemnează  doamna Anca Afloarei, şef Serviciu turism, să reprezinte Consiliul Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei pentru Dezvoltarea şi Promovarea Turismului Neamţ.

Art.6: Se împuterniceşte domnul Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Judeţean Neamţ, Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei pentru Dezvoltarea şi Promovarea Turismului Neamţ.

Art.7: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

     

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

                                                                                                          Contrasemnează

                                                                                                SECRETARUL JUDEŢULUI,

                 Cristina MITITELU