HOTĂRÂRE
Nr. 45 din 29.03.2013
privind luarea unor măsuri referitoare la un imobil aflat în patrimoniul public al Judeţului Neamţ

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 775/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr.140/2013 a Liceului de Arte ”Victor Brauner” Piatra-Neamţ şi nr.856.911/2013 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”Petrodava” al Judeţului Neamţ, precum şi a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamţ nr.45/2013 privind aprobarea transmiterii unui bun imobil-teren din domeniul public al judeţului Neamţ şi administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în domeniul public al Municipiului Piatra-Neamţ şi administrarea Consiliului Local al municipiului Piatra-Neamţ;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 775/2013 al Direcţiei generale buget-finanţe şi al Serviciului juridic contencios, relaţii publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. ”c”, alin.(4), lit.a) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: (1) Se revocă darea în administrare către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Petrodava” al Judeţului Neamţ a imobilului situat în municipiul Piatra-Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr.2, judeţul Neamţ, având datele de identificare prezentate în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, acesta trecând în administrarea directă a Consiliului Judeţean Neamţ.
(2) Se aprobă transmiterea din domeniul public al Judeţului Neamţ şi administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în domeniul public al Municipiului Piatra-Neamţ şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamţ, a imobilului prevăzut la alin.(1), în vederea transmiterii acestuia în folosinţă gratuită Liceului de Arte ” Victor Brauner”.
Art.2: Direcţia generală buget-finanţe va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art.3: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.177/2010 şi se abrogă orice alte dispoziţii contrare.
Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
Cristina MITITELU