ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                      

HOTĂRÂRE

Nr. 45 din 31 martie 2014

privind aprobarea unei asocieri cu Asociaţia „CLUB  SPORTIV DELMADI” Piatra-Neamţ în vederea realizării unei acţiuni de interes public judeţean

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr. 2.484/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.51/2014 a Asociaţiei „Club Sportiv Delmadi” Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 2.484/2014 al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale şi Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ şi Asociaţia „Club Sportiv Delmadi” Piatra-Neamţ, în vederea organizării unui concurs de înot pentru debutanţi care se va desfăşura în perioada 11-12 aprilie 2014 la Piatra-Neamţ.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în cuantum de 15.000 lei, în vederea realizării activităţilor de interes judeţean prevăzute la alin. (1).

(3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Asociaţia „Club Sportiv Delmadi” Piatra-Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 (1) Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică, relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ:

                        SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                                                       Daniela SOROCEANU