ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 45  din 19 martie 2015

privind aprobarea costurilor medii anuale/lunare de întreținere pentru persoana adultă cu dizabilități pe anul 2015

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, ale Hotărârii Guvernului nr.23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, ale Hotărârii Guvernului nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice, precum și ale Ordinului ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr.67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi;

Examinând expunerea de motive nr.3529/2015 a doamnei Emilia Arcan, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 975, 374, 228, 236, 502 și 28/2015 ale centrelor rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap;

Văzând raportul de specialitate nr. 3529/2015 al Direcţiei Generale Buget Finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit. ”a”, pct.2 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă costurile medii anuale pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități pentru anul 2015, stabilite pe fiecare categorie de serviciu de protecție socială, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă costul lunar pe beneficiar – persoană adultă cu dizabilități, valabil în situația contractării de servicii sociale pentru pentru anul 2015, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Direcţia Generală Buget Finanţe va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 45.PDF